VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Algemene voorwaarden

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN VSC-SUBSI- DIES, GEVESTIGD TE HOORN.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. D 2989

A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gege- ven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. Opdrachtnemer: VSC-Subsidies;
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het
kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voor- waarden dienen door opdrachtnemer te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane over- eenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van op- drachtnemer.
3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever onderte- kende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit, dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. BENODIGDE GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN
1. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat op- drachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Wanneer de opdrachtgever de gevraagde informatie niet compleet of niet volledig binnen 14 dagen na dagtekening levert, kan opdrachtnemer voor de opgetreden vertraging een schadeclaim van minimaal € 2500,- bij opdrachtgever indienen.
4. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te houden van de resultaten van de aanvraag/ opdracht, zover opdrachtnemer niet zelf op de hoogte is en zulks op verzoek van opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van aanvragen die door op- drachtnemer worden behandeld.
6. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, be- houdens het bepaalde onder P, aan deze geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te

laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen de opdracht naar behoren uit te voeren.
4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van op- drachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het ver- moeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de op- dracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze ge- heimhouding geldt niet voor zover wettelijke regelingen opdrachtnemer een informatieplicht
opleggen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doel- einden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij ge- bruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijze, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwin- ning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT
1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat deze van het na- komen van overeengekomen leveringstermijnen of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
VSC-Subsidies
2. Opdrachtnemer zal haar uiterste best doen bij overmacht de schade voor opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken en zal opdrachtgever bij overmacht daarvan onverwijld mededeling doen.
3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van de op- dracht te vergoeden.

I. HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zeker- heid heeft gesteld.
2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingescha- kelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Het in de leden twee en drie bepaalde is niet van toepassing indien opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard op basis van het beginsel van ‘no cure, no pay’. Het van tevoren afgesproken en in de opdracht- bevestiging vastgelegde honorarium is dan eerst verschuldigd indien de opdracht het gewenste – in de opdrachtbevestiging omschreven – resultaat heeft opgeleverd.

J. BETALING
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurda- tum, in Nederlandse valuta of geldende valuta in Nederland, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeen- gekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 procent van het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Bijkomende werkzaamheden die buiten de werkzaamheden vallen voor het zoeken en aanvragen van sub- sidies, zoals bijvoorbeeld het formuleren van een projectplan, het doorlichten van bedrijfsorganisaties en -processen, en het verzorgen en bijhouden van projectadministraties vallen niet onder de ‘no cure, no pay’ regeling.

L. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het ge- brek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Bij niet tijdig melden van de klacht vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met de klacht.

M. AANSPRAKELIJKHEDEN
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel ver- oorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van het honorarium waarvoor opdrachtnemer zich heeft verplicht de opdracht uit te voeren.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdracht- gever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, mid- dellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

N. ANNULERINGEN.
1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de opdracht- nemer alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
2. Opdrachtnemer dient deze kosten middels een specificatie aan te geven.
3. De specificatie omvat de door de opdrachtnemer gemaakte uren en, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloei- ende kosten, schaden en interessen.

O. BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT DOOR OPDRACHTNEMER.
1. Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekening verzuim te zijn:

- in geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;
- bij liquidatie van zijn bedrijf.
2. De opdrachtnemer heeft in de gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/ of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

P. OPSCHORTINGSRECHT
1. Opdrachtnemer is bevoegd om nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeis- bare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van op- drachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Q. TOEPASSELIJK RECHT EN ARBITRAGE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Het staat de opdrachtgever en opdrachtnemer vrij geschillen voor te leggen aan een arbitragecommissie, bijvoorbeeld de Geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies en andere overheidsstimuleringsregelingen (NVAS).

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media